In de Wet maatschappelijke ondersteuning is opgenomen dat gemeenten toezicht moeten houden op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de ondersteuning. Deventer heeft het toezicht op de Wmo op verschillende plaatsen belegd.

Voor de Jeugdwet is het anders geregeld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de kwaliteit van jeugdhulp. 

Toezicht op rechtmatigheid

De toezichthouder Wmo is in dienst van de gemeente Deventer en maakt onderdeel uit van  de sociale recherche. De toezichthouder is bijzonder opsporings ambtenaar (boa) en houdt toezicht op de rechtmatigheid van de verstrekte Wmo-voorzieningen. Dat wil zeggen dat de toezichthouder controleert of zorgaanbieders en cliĆ«nten handelen op grond van de geldende regels en besluiten. Dit gebeurt op basis van thematische en signaalgestuurde onderzoeken, maar ook op basis van onderzoeken naar aanleiding van meldingen via het Meldpunt zorg.

De toezichthouder werkt samen met toezichthouders in de regio, o.a. via het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Oost-Nederland.

Toezicht op kwaliteit

De GGD IJsselland verzorgt in opdracht van de gemeente Deventer het toezicht op de kwaliteit van de geleverde Wmo-zorg op grond van de Wmo. Dit kan zorg zijn die geleverd wordt door een aanbieder die een contract heeft met de gemeente. Dit kan ook zijn een aanbieder die via een persoonsgebonden budget door een client wordt ingehuurd.

De toezichthouders van de GGD doen thematische en signaalgestuurde onderzoeken, maar ook onderzoeken naar aanleiding van meldingen van incidenten en calamiteiten.

Zorgaanbieders moeten een calamiteit die en/of geweldsincident dat te maken heeft met een voorziening melden bij GGD IJsselland.

Meer informatie over het toezicht door de GGD of het melden van een calamiteit of geweldincident vindt u op de website van de GGD IJsselland.

Meldpunt zorg

Maakt u zich zorgen over de kwaliteit van zorg of over het naleven van de regels door een zorgaanbieder of een bewoner? Dan kunt u hierover een signaal afgeven via het Meldpunt zorg van de gemeente Deventer.

Openbaarmaking rapporten Toezicht Wmo

De toezichthouder van GGD IJsselland plaatst rapporten die zijn opgemaakt na toezichtbezoeken aan zorgaanbieders op de website van GGD IJsselland. Dit geldt voor onderzoeken vanaf 1 april 2020Het gaat om rapporten die zijn opgemaakt naar aanleiding van signaalgestuurd toezicht en thematisch toezicht. Meer informatie en publicaties vindt u op de website van de GGD IJsselland.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe