De ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen vragen veel van ons allemaal. In het bijzonder van zorgorganisaties en -professionals.


Professionals leveren in korte tijd een forse inspanning om de noodzakelijke voorzieningen voor mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte open te houden. Dienstverlening wordt zoveel als mogelijk aangepast om fysiek contact te beperken. Wij zijn alle zorgaanbieders zeer erkentelijk voor hun enorme inzet. Wij hebben respect en spreken onze waardering uit voor professionals, vrijwilligers en mantelzorgers Wmo en Jeugd.

Eind vorige week is landelijk bekend gemaakt op welke wijze wij onze zorgaanbieders het beste kunnen helpen in deze tijd. Hieronder de afspraken:

  • Door vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel (door verhoogd ziekteverzuim) zal de omvang van zorg en ondersteuning tijdelijk feitelijk afwijken van de normale situatie
  • Het is nu van belang dat de financiering van de omzet onverminderd plaatsvindt, zoals die contractueel overeengekomen was dan wel een zo goed mogelijke inschatting daarvan. Met als doel acute liquiditeitsproblemen te voorkomen en de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders te neutraliseren.
  • Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij zich inspannen om de professionele inzet zo goed mogelijk te benutten (binnen hun organisatie dan wel op andere plaatsen waar de acute behoeften bestaat), en daarmee de eventuele omzetdaling te beperken. Gemeenten zullen dat bevorderen door daarover actief in gesprek te gaan met de aanbieders.

Aanbieders en gemeenten moeten hun uitgaven kunnen verantwoorden in het kader van rechtmatigheid. Daarom is het van belang dat u registreert in hoeverre wordt afgeweken van afspraken als gevolg van de Corona-crisis. Wat levert u nog aan daadwerkelijke uren en wat dus niet meer? Zodat dit achteraf inzichtelijk te maken is in het kader van de jaarverantwoording.

Een voorwaarde voor compensatie is dat u tot en met februari 2020 al uw daadwerkelijke inzet reeds heeft gedeclareerd. Zo ook voor de maand maart. Volgende week geven wij aan hoe de niet geleverde inzet vanaf 1 maart tot vooralsnog 1 juni 2020 gefactureerd kan worden. Dit moet namelijk buiten het berichtenverkeer om.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe