Diverse aanbieders hebben aangegeven niet aan de deadline van 1 maart of 1 april te kunnen voldoen. Omdat ook de gemeenten begrijpen dat dit de eerste keer is, hebben wij nieuwe DEFINITIEVE deadlines gesteld.

Let op! Deadlines aanleveren financiële productverantwoording of accountantsprotocol WMO & Jeugd 1 maart en 1 april! 

Op 1 december 2015 heeft er een workshop plaatsgevonden over VeCoZo. Dit zijn de presentaties:

In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens maken wij gebruik van Cryptshare en het Digitale Berichtenverkeer om informatie op BSN niveau veilig te kunnen versturen.

Voor een soepele verwerking van de declaraties Beschermd Wonen 2016 hanteert de gemeente Deventer een aantal spelregels.

Lees over de aanlevering van de zorgproductie bij het CAK in de brief

Gemeenten hebben de opdracht zorg te dragen voor de kwaliteit en de continuïteit van voorzieningen die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 worden geboden.

De Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen WMO, Annex III 4B verwijst naar het aantonen van de rechtmatigheid. Hierbij is de mogelijkheid open gehouden om aanvullende eisen hierover te stellen.

De samenwerkende gemeenten van deze regio volgen niet de landelijke iWMO standaarden voor het berichtenverkeer en de gemeenten hanteren hun eigen eenheid en frequentie.

Subcategorieën

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe