Individuele Begeleiding vanuit WMO. Forensische ambulante begeleiding. Laagdrempelig en hoogfrequent. Specialisaties:
Psychiatrie, verslaving en/of LVB

IrisZorg is er voor volwassenen en jongeren met complexe problemen die de grip op hun leven kwijtraken. Er zijn problemen op het gebied van financiën, relaties, werk en (psychische) gezondheid. Vaak in combinatie met een verslaving en/of (dreigende) dakloosheid. Vooral die combinatie van problemen maakt het lastig om op eigen kracht oplossingen te vinden. IrisZorg biedt wat nodig is en pakt de problemen in samenhang aan. Lieft in de eigen omgeving, als het nodig is bij ons. We bieden zorgtrajecten voor opvang, wonen, werken en verslavingsbehandeling aan jongeren, volwassenen en gezinnen. We werken volgens bewezen methodieken zoals CRA, Krachtwerk en de gezinstherapie MDFT. Onze medewerkers leveren zorg bij mensen thuis en op 60 locaties in de regio\'s Achterhoek, Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Ede, Flevoland, Noordwest_Veluwe, Nijmegen en Rivierenland.

Kadera streeft naar een wereld zonder huiselijk geweld. Dit doen we door vrouwen en mannen en hun kinderen op te vangen en begeleiding bij mensen thuis te bieden, maar ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Daarnaast wil Kadera vooral iedereen in de samenleving stimuleren om zich in te zetten tegen huiselijk geweld, zowel bedrijven en organisaties als particulieren.

Begeleiding Individueel WLZ & WMO

Typisch LIMOR
LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Wij zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terecht kunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen of schulden. Vaak zien we een combinatie van problemen. En omdat problemen nooit op zich staan, stemmen we onze aanpak altijd af op iemands situatie en omgeving, die per regio enorm kan verschillen.

Cliëntvraag is leidend
LIMOR is er voor de zware, complexe cases, verre van ‘standaard’. Dus heeft een ‘standaardaanpak’ geen enkele kans van slagen. Daarom zijn en blijven bij LIMOR de vraag, behoefte en situatie van de cliënt altijd leidend gedurende het hele traject. Wel hebben we na aanmelding en intake een vaste structuur in onze methode welke kort is samen te vatten in drie woorden: opvangen, aanpakken en loslaten. Lees hierover meer op onze website.

Opvangen, aanpakken, loslaten
Eerst bezweren we de noodsituatie en zorgen we voor stabiliteit en rust bij de cliënt. Vanuit de beschermde woonsituatie wordt met de cliënt een maatwerk-aanpak afgesproken die vervolgens leidt naar een stabiel leven zonder LIMOR. Onze interventie is zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Dat onze medewerkers hierin creatief en soms onorthodox te werk moeten gaan, om zowel de cliëntvraag als de trajectduur in beeld te houden, mag duidelijk zijn. Ook als dat betekent dat zij soms de regie even naar zich toe moeten trekken en tijdelijk bepaalde zaken van een cliënt zullen overnemen.

LIMOR in Overijssel
LIMOR is een graag geziene ketenpartner in het Overijsselse zorgveld. We hebben, veelal samen met andere partijen, diverse ambulante arrangementen ontwikkeld voor specifieke doelgroepen die beduidend ‘zwaarder’ en gecompliceerder zijn dan de groepen waar sociale wijkteams zich in het algemeen op richten. Onze intensieve maatschappelijke ondersteuning bieden we op maat: de vraag en situatie van een cliënt is en blijft leidend voor onze individuele aanpak. Op onze website kunt u lezen welke arrangementen en projecten wij, samen met netwerkpartners, succesvol opzetten.

Heb je (een vorm van) autisme of heb je ADHD? Of ben je partner of ouder van iemand met deze diagnoses?
Loop je hierdoor tegen problemen of obstakels aan en wil je deze graag oppakken en verder kunnen met je leven?
Heb je recent de diagnose gekregen en wil je nu graag onderzoeken hoe dit bij jou uitwerkt en wat dit voor jou in jouw leven betekent?
Wil je niet alleen onderzoeken wat de beperkingen zijn, maar juist ook op zoek naar wat het leven jou te bieden heeft?
Dan kunnen we zeker iets voor jou betekenen.

Het Levenscoaching Programma van iQ Coaches is een beleidingsprogramma voor mensen met autisme (syndroom van Asperger, PDD NOS) of ADHD / ADD die op meerdere levensgebieden hulp of begeleiding nodig hebben. Als ander woord voor levensbrede begeleiding wordt ook wel levensloopbegeleiding gebruikt. iQ Coaches biedt hierbij een intensief en lichter begeleidingsprogramma aan.

Mensen met een diagnoses zoals autisme of ADHD lopen vaak op meerdere gebieden binnen hun leven tegen problemen aan. Enkele algemene voorbeelden:
Er kan sprake zijn van misverstanden, ruzie, conflict of overbelasting. Dat kan thuis zijn, op het werk, op de opleiding of stageplaats. Er lopen meer zaken mis dan leuk is. Soms leidt dit tot crisis, agressie, ontslag.

Iemand heeft moeite met plannen van taken en activiteiten, met geld of administratie. Of met plannen van een studie of huiswerk.
Dan wel moeite met het omgaan met andere mensen, met anderen begrijpen of zelf begrepen worden.
Het kan ook zijn dat iemand wel merkt en ziet dat hem (haar) niet alles lukt, maar geen idee heeft waar dat door komt. En al helemaal niet hoe dit aan te pakken en hoe het wel goed te doen. Regelmatig raken mensen hierdoor de grip en het overzicht kwijt. Zowel de cliënt als de omgeving (vaak ouders) zijn of raken uitgeput.

De problemen stapelen zich op.
Vaak zijn overgangsfasen zoals zelfstandig gaan wonen, een opleiding beginnen of juist afronden, verandering van baan, huis enzovoort momenten waar het mis loopt of de spanningen hoog oplopen.

Leven met autisme of ADHD is vaak niet makkelijk. Toch heeft men veelal dezelfde behoefte en ambitie als iedereen. Behalve onvermogen door autisme of ADHD hebben mensen bovendien ook hun talenten, vaardigheden en competenties.

Kort gesteld willen mensen met autisme en ADHD:

  • zoveel mogelijk zelfstandig het eigen leven leiden
  • zo optimaal deelnemen aan en van betekenis zijn voor anderen en de samenleving.
  • doen en realiseren wat men kan, wil en kan leren (groeien, zich ontwikkelen, uit het leven halen wat mogelijk is).

Dilemma bij deze behoeftes en ambities is dat men dit veelal niet alleen kan realiseren. Er is begeleiding of coaching nodig om vorm en inhoud aan het eigen leven te geven.
Accpeteren dat men niet zonder begeleiding kan is vaak niet makkelijk. Soms is er begeleiding op meerdere levensgebieden nodig. Soms voor lange tijd, soms levenslang.
Om mensen met autisme en ADHD op hun weg door het leven te helpen, biedt iQ Coaches levensbrede begeleiding.

Dit is begeleiding op alle levensgebieden waar iemand tegen problemen aanloopt.
Levenbreed betekent ook:
Dat de omgeving, bijvoorbeeld de ouders bij de begeleiding betrokken worden.
Dat er aandacht is voor de belangrijke veranderingen binnen het leven, zoals de overgang van puberteit naar adolescentie of naar een andere opleiding of baan.
Dat door één coach, samen met de client en andere betrokkenen (ouders), alle probleemgebieden opgepakt worden.

De begeleiding wordt individueel bepaald.
Bij de ene persoon kan het betekenen dat we bepaalde zaken (voor kortere of langere termijn) overnemen, zodat de cliënt (of ouders) hiervan ontlast wordt, de druk minder wordt en hij of zij zijn of haar energie en tijd op de belangrijkste zaken kan richten.
Bij een ander gaan we meteen aan de slag met het vizier op de toekomst gericht. Al doende komen problemen boven en pakken we deze op. Hierdoor kunnen we aan de hand van concrete en actuele situaties aan vaardigheden en competenties werken, om zo de gewenste doelen te behalen.

In het algemeen geldt dat door deze benadering er overzicht en rust wordt gecreëerd, stress, crisis en agressie verminderen en dat er ruimte ontstaat voor groei en ontwikkeling.

Binnen de Levenscoaching bieden en geven wij Levensbrede Begeleiding. Uitgesplitst naar losse onderdelen, producten of activiteiten kan men aan de volgende denken

Hulpverleningsgesprekken

We bedoelen hiermee gesprekken over de dagelijkse gang van zaken. Denk daarbij aan onderwerpen als hoe gaat het je, waar loop je tegen aan, waar kwam je alleen niet uit. Hoe pak je iets aan, hoe plan je je dag of activiteit.

Training en oefening van praktische en sociale vaardigheden

Deze is heel praktisch en sluit meestal aan bij wat je tegengekomen bent in de afgelopen periode. We geven je tips en handvatten waar dat kan of kijken hoe en of je een andere keer het anders zou kunnen doen, indien je niet tevreden was met het resultaaat. Het is dus geen sociale vaardigheidstraining waabij je specifieke vaardigheden leert in het kader van een behandeling, maar veel meer gericht op daadwerkelijke toepassing in het dagelijks leven.

Gezinsondersteunende gesprekken

Het gaat hier om hulp in de vorm van tips en advies, zodat de omgeving (gezin) het volhoudt en gesteund wordt.

Verwerkingsgesprekken

over hoe om te gaan met een handicap, acceptatie en inzicht Veel clienten zijn eerst in behandeling waar ze door middel van uitleg over autisme (psycho-educatie) inzicht krijgen in wat autisme voor hen betekent. Bij iQ Coaches is net als bij de sociale vaardigheden de psycho-educatie meer gericht op toepassing in de praktijk van alledag.

Crisismanagement

Als spanningen, agressie en problemen zich opstapelen. Er is sprake van crisis als op meerdere levensgebieden men er alleen niet uitkomt en men steeds dieper in de problemen komt. Denk dan aan dat er problemen op het werk zijn en thuis zijn. Er misschien ook ruzies zijn, financiele problemen en het huishouden een chaos is Door intensieve begeleiding worden de problemen opgepakt.

Leren omgaan met post, administratie en geld

Als men hier tegen aanloopt, kan begeleiding helpen dit op orde te brengen en te houden.

Stucturerende gesprekken

Over hoe activiteiten aan te pakken en ten behoeve van de indeling van dagelijkse en wekelijkse activiteiten.

Jobcoaching

Dat is: begeleiding tijdens en op het werk. Wij zijn een door de UWV erkende jobcoach organisatie. Meer over jobcoaching

Stage en studiebegeleiding

Dit is geen huiswerkbegeleiding. Het betreft vooral hulp bij structuur en indeling.

Oriëntatie ten behoeve van studie en werk

Bij het maken van belangrijke keuzes is het belangrijk dat iemand met je meekijkt die je goed kent. We kunnen je daarom helpen hierbij. Voordeel is dat we door onze coaches door hun ervaring als jobcoach ook weten wat werk en functies van iemand vragen.
Voor reintegratie, ofwel het daadwerkelijk zoeken en vinden van werk kunnen we je helpen, omdat we contact hebben met enkele reintegratiebedrijven.

Bemiddeling en/of ondersteuning bij contacten en regelzaken met instanties

Het is belangrijk je goed voor te bereiden op zulke gesprekken. Wij helpen je. 

Bemiddeling en/of samenwerking met andere zorg-/hulpverleners

Door overleg en samenwerking met andere hulpverleners zorgen we dat jij het beste geholpen wordt. Hierdoor is er iemand die jou helpt het ovwrzicht te bewaren.

Samen opbouwen en onderhouden van een ondersteunend netwerk rond de cliënt

Soms zijn er meer mensen om je heen die je helpen op verschillende gebieden en verschillende momenten. Het kan handig zijn als er iemand is die daar samen met jou zicht op heeft. Dit maakt het voor jou makkelijker en geeft je rust. Wij helpen je hierbij.

Alle mensen met een lichte, ernstige of meervoudige (verstandelijke) beperking en van alle leeftijden zijn welkom om gebruik te maken van de diverse vormen van dienstverlening of mee te denken over nieuwe vormen van dienstverlening.

Mensen met een beperking willen graag hun wensen, dromen en idealen verwezenlijken. De JP van den Bent stichting biedt de ondersteuning die daarbij nodig is. Dat kan ondersteuning zijn bij bijvoorbeeld wonen, logeren en deeltijdopvang, trainen en dagactiviteiten en/of werk

\"Maatschap voor sociaal werk\" is een aanbieder in de Gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Voorst op het gebied van ambulante (woon)begeleiding en sociaal werk.

Onze ondersteuning kan zich richten op verschillende levensgebieden. U kunt bijvoorbeeld bij ons terecht met vragen die betrekking hebben op administratie, financiën, schuldenproblemen, bewindvoering, voorbereiden en (indien nodig) meegaan naar afspraken met bijvoorbeeld de gemeente of andere instanties, het aanbrengen van een dag- en weekstructuur, op orde brengen en houden van uw huishouden, de opvoeding van uw kinderen, het zoeken naar een passende dagbesteding of (vrijwilligers)werk, het verbreden van uw sociale netwerk. Mocht u met een vraag rondlopen dan kunt u altijd contact met ons opnemen om dit te bespreken. Soms kan het zijn dat u zo veel moeilijkheden ervaart dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Wij helpen u dan stap voor stap het overzicht terug te krijgen.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe