Uitgangspunt is dat de cliënt eigen regie voert en deelneemt aan de gesprekken. Indien uit het uitvoeringsplan blijkt dat de cliënt niet in staat is die regie te voeren, kan de aanbieder met medeweten van de cliënt die regie tijdelijk overnemen.

Alleen indien hier sprake van is, is deze tijd declarabel en het moet dus gaan om die tijd die voor de cliënt herkenbaar is (dit i.v.m. de eigen bijdrage CAK). Op grond van bovenstaand uitgangspunt is er sprake van declarabele tijd als het gaat om:

  1. de tijd waarin sprake is van een dialoog met of in het bijzijn van de cliënt, en
  2. de tijd die wordt besteed aan contacten waar de cliënt in verband met zijn gesteldheid niet bij kan zijn c.q. werkzaamheden die in verband met de gesteldheid van de cliënt niet in zijn aanwezigheid verricht kunnen worden maar wel onder de ondersteuning PO vallen. Het gaat om de regie in contacten en werkzaamheden waarmee de cliënt heeft ingestemd en die een directe relatie hebben met het ondersteuningsplan.

No show valt niet onder declarabele tijd.

Het is Contractant toegestaan in het geval van no show van de cliënt deze kosten rechtstreeks door te belasten aan cliënt of na melding bij de Toegang/gemeentelijke administratie per CAK periode voor maximaal één eenheid per maatwerkvoorziening per cliënt door te belasten aan desbetreffende individuele Gemeente.

In geval van doorbelasting aan de Gemeenten moet door de Contractant deze eenheid ook worden doorgegeven aan het CAK. De aanbieder dient daartoe vooraf contact op te nemen met team toegang, telefoon 0570 695399 alvorens een niet geleverd uur declarabel is.

 

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe